GARANTI/FÖRSÄKRING

Vi har som tandvårdsmottagning försäkring för behandlingsskador samt omgörning av protetiska arbeten.

Garantiförsäkring gällande krona, bro och avtagbar protetik
Din tandläkare kan eventuellt omfattas av (frivilligt val för tandläkaren) ytterligare 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, totalt 5 års garantiförsäkring, högst till ursprunglig kostnad.

För mer information, fråga din tandläkare.

TANDVÅRDSSTÖDET

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:
– ett allmänt tandvårdsbidrag
– ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag
Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan. Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

– Från och med det år man fyller 24 år till och med det år man fyller 29 år är bidraget 600 kronor per år (1200 kr under två år).
– Från och med det år man fyller 30 och till och med det år man fyller 64 är bidraget 300 kronor per år (600 krunder två år).
– Från och med det år man fyller 65 är bidraget 600 kronor per år (1200 kr under två år).

Syftet med bidraget är att stimulera dig till att gå till tandläkaren regelbundet. Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård.

Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

Tandvårdsersättning – skydd mot höga kostnader
Kostnader upp till 3 000 kronor av referenspriset, d v s grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet, får du från och med det år du fyller 24 betala själv. Du kan använda det allmänna tandvårdsbidraget som delbetalning.

– För kostnader på 3 001-15 000 kronor av referenspriset*) får du 50 procent ersättning.
– För kostnader över 15 000 kronor av referenspriset*) får du 85 procent ersättning.

Det statliga tandvårdsstödet är tänkt till tandvård som gör dig fri från smärta och sjukdomar. Att du kan äta, tala och tugga samt bidra till ett godtagbart utseende. Om du däremot vill ha en annan typ av behandling får du betala den tillkommande kostnaden själv. Kosmetisk tandvård ingår exempelvis inte i det statliga tandvårdsstödet.

Fri prissättning
Din tandläkare tillämpar fri prissättning och det kan vara något annat än referenspriset*).

Tandhälsoregistret
Socialstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att upprätta ett tandhälsoregister för att kunna framställa statistik, göra en kvalitetssäkring och utvärderingar inom tandvårds- och tandhälsoområdet. Informationen ska också kunna användas i samband med forskning.

Din tandläkare kommer att lämna in uppgifter om hur många tänder du har, hur många av dem som är friska och vilka som har fått behandling. Tandläkaren måste alltid skicka in uppgifter om dina behandlingar till Försäkringskassan, som sedan vidarebefordrar dem till Socialstyrelsen.

*) Referenspris är grunden för beräkning av det statliga tandvårdsstödet

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

Du får, om du så önskar, skriftlig information om vilka material som har använts vid protetiska arbeten och fyllningar.

Vissa patientgrupper betalar enligt regionens öppenvårdstaxa.

Inför varje behandling lämnar vi alltid en skriftlig prisuppgift och behandlingsförslag samt går igenom eventuell alternativ behandling för att du ska kunna välja det som passar dig bäst.

Mer information får du av oss i tandvårdsteamet.

ÖVRIGA UPPLYSNINGAR FRÅN ALLÉTANDLÄKARNA

Du kan betala med kort, kontant eller via faktura- och delbetalningstjänst.

I priserna inkluderas materialkostnad för standardmaterial. Det är den kostnad som legat till grund för beräkningen av referenspriserna för respektive åtgärd. Om dyrare material används betalar du som patient mellanskillnaden.

Garantiförsäkring gällande krona, bro och avtagbar protetik
Vi ger 1 års garanti på avtagbar protetik (avtagbar protes) som är definitivt utlämnad, högst till ursprunglig kostnad.

Vi ger 3 års garanti på fast protetik som är definitivt fastsatt, högst till ursprunglig kostnad.

Garanti/Försäkring
Vi omfattas av patientförsäkring enligt gällande lagstiftning som avser behandlingsskador.

Rulla till toppen